Pedagog

Pedagog szkolny – p. Aleksandra Zawada

sala nr  17 (parter)

Dyżury:

Godziny pracy pedagoga:

pn. 10.00 – 14.00

wt.,śr. 8.30 – 14.00   

czw. 12.00 – 16.00   

pt.  8.30 – 14.00 

INSTYTUCJE POMOCOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Tybury 16 w Łodzi, tel. 0-42 640 70 07

Caritas Archidiecezji Łódzkiej
ul. Gdańska 111 tel. 0-42 639 95 81, 0-42 639 95 81 82

Pomoc samotnym i potrzebującym w postaci przydzielania odzieży, obuwia,
żywności, sprzętu gospodarstwa domowego, organizacja zajęć dla dzieci, zajęcia terapeutyczne.


Polski Czerwony Krzyż. Łódzki Zarząd Okręgowy
90-037 Łódź ul. Wysoka 44, tel. 0-42 636 11 22

Działania podejmowane są na rzecz osób najbardziej potrzebujących, ubogich, chorych,
niepełnosprawnych oraz mniejszości narodowych.


Centrum Służby Rodzinie
ul. Broniewskiego 1a w Łodzi, tel. 0-42 682 20 22, 0-42 684 14 60 

Pomoc osobom i rodzinom w tworzeniu godnych warunków życia i rozwoju, promocja rodziny oraz udzielanie wsparcia rodzinom w sytuacjach kryzysowych.


Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność charytatywna.

Fundacja Centrum Praw Kobiet Oddział w Łodzi
ul. Piotrkowska 115 w Łodzi, tel./fax 0-42 633 34 11, 0-42 633 34 40

Pomoc prawna i psychologiczna ofiarom przemocy i dyskryminacji, podnoszenie znajomości prawa przez kobiety i możliwości korzystania z przysługujących im praw.

Fundacja „Uwolnienie”
ul. Inowrocławska 5a w Łodzi, tel./fax 0-42 640 62 40

Pomoc osobom uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem.

Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny „Monar” Dla Dzieci i Młodzieży
ul. Tuszyńska 106 w Łodzi, tel. 0-42 646 40 12, 0-42 645 98 32

Komisariat V Policji KMP W Łodzi
ul. Organizacji WiN 60 w Łodzi, Dyżurny Komisariatu: tel. 0-42 665 15 56, 0-42 640 69 30

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
ul. Hipoteczna 3/5, tel./fax 0-42 651 49 72, tel. 0-42 651 36 52

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
ul. Motylowa 3, tel./fax 0-42 659 15 81,Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży 
ul. Wyszyńskiego 86, tel./fax 0-42 688 16 68,

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i Dla Dzieci z Wadami Rozwoju 
ul. Wyszyńskiego 86, tel./fax 0-42 688 20 70,

Miejski Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi
ul. Piotrkowska 102, tel. 0-42 630 11 02

W ramach Miejskiego Ośrodka Profilaktyki Zdrowotnej działają:

  • Punkt konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą: tel. 0 42 633 26 12
  • Centrum Mediacji: tel. 0-42 633 05 6
  • Ośrodek Interwencji Kryzysowej: tel. 0-42 630 11 02


Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci
ul. Sieradzka 11 w Łodzi, tel. 0-42 679 02 13


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
tel. 0-801 12 00 02 – połączenie nieodpłatne lub odpłatne 0-22 666 00 60


Profesjonalny Ogólnoproblemowy Telefon Zaufania
tel. 0-42 92 88

Pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych, udzielanie informacji o instytucjach pomocowych

Telefon dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin
tel. 0-42 632 44 77

Telefon Zaufania dla dzieci, młodzieży oraz rodzin z problemem uzależnienia
tel. 0-42 630 21 54

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

tel. 800 12 12 12