Zamówienia publiczne

Informacja Komisji w sprawie wyłonienia oferenta dla zapytania ofertowego – Dostawa wyposażenia / pomocy dydaktycznych

Komisja na posiedzeniu w dniu 6.12.2021 r. wyłoniła następującego Wykonawcę: Aply Anna Borawska  z siedzibą w: Warszawie, ul. Zagórzańska 28c 04 965 Warszawa na podstawie: najniższa cena netto spełniająca warunki Zamawiającego.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 58 im. Melchiora Wańkowicz w Łodzi składa niniejsze Zapytanie ofertowe:

  1. Przedmiot: Dostawa wyposażenia/pomocy dydaktycznych zgodnie z załączoną specyfikacją (załącznik nr 1).
  2. Termin zakończenia dostawy/usługi: 27.12.2021
  3. Liczba ofert: Oferent składa jedną ofertę
  4. Forma składania ofert: Osobista, korespondencyjna – w zapieczętowanej kopercie z napisem: Dostawa wyposażenia lub Elektroniczna na adres: kontakt@sp58.elodz.edu.pl
  5. Podstawa udzielenia zamówienia, kryterium wyboru: całkowite wynagrodzenie wraz z podatkiem VAT, w ofercie należy wskazać wartość netto oraz brutto z podatkiem VAT – najniższa cena.
  6. Termin składania ofert: 05.12.2021 g.23.59 – liczy się data dostarczenia oferty do siedziby zamawiającego.

Załącznik nr 1: Specyfikacja


Informacja Komisji w sprawie wyłonienia oferenta dla zapytania ofertowego – przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz nadzór inwestorski nad wykonaniem    zadania:  Termomodernizacja  budynku  /Wymiana  okien,  wymiana instalacji  co,  ocieplenie  budynku  i  stropodachu,  wykonanie  opaski  wokół  szkoły, remont koszy przyokiennych, remont schodów wejściowych, instalacja rynien i rur spustowych oraz malowanie budynku/ – siedziby zamawiającego: 91-838 Łódź, ul. Młynarska 42/46.  Komisja na posiedzeniu w dniu 12.05.2021 r. wyłoniła następującego Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IKAR na podstawie: najniższa cena netto spełniająca warunki Zamawiającego. 

Zapytanie ofertowe -termin składania ofert 4.05.2021 r.

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2021 R.