Deklaracja dostępności

WSTĘP

Szkoła Podstawowa nr 58 im. M.Wańkowicza w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej (https://sp58.elodz.edu.pl) Szkoły Podstawowej nr 58 im. Melchiora Wańkowicza w Łodzi.

Data publikacji strony internetowej: 2019-02-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jest częściowo niezgodna: filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i słabosłyszących. Zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Brak formularzy kontaktowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.,tj.:

 • Ctrl++ (powiększenie)
 • Ctrl+- (pomniejszenie)
 • Ctrl+0 (rozmiar pierwotny)
 • F11 (tryb pełnoekranowy)
 • Ctrl+A (zaznaczenie wszystkiego)
 • Ctrl+C (kopiowanie)
 • Ctrl+S (zapisanie strony)
 • Ctrl+F (szukanie na stronie)
 • Ctrl+P (drukowanie)
 • Ctrl+I (informacje o stronie)
 • Ctrl+Shift+Q (zamknięcie)

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ramona Kołodziejczyk, adres poczty elektronicznej: kontakt@sp58.elodz.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: (426553450). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów: 1

 1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne? – NIE
 2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych? -NIE
 3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy? – TAK
 4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego? – TAK
 5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?- TAK

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej

Budynek o czterech kondygnacjach, bez windy bez podobnych urządzeń transportowych, barierowy – schody przed wejściem do budynku. Pomieszczenia oznakowane wizualnie, personel przeszkolony do udzielania pomocy i wskazówek, przy wejściu zainstalowany system głosowy kierujący do sekretariatu. W opracowaniu aktualizacja zasad ewakuacji obejmująca możliwość ewakuacji i ratowania osób ze szczególnymi potrzebami.

Dział 2. Dostępność cyfrowa

 1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

Liczba stron:                                                   1

Liczba aplikacji:                                              0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

Adres URL: https://www.sp58.elodz.edu.pl

status                                   Częściowo zgodna

data-sporządzenia                 2021-03-30

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności

Liczba stron:                                                   0

Liczba aplikacji:                                              0

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej

Informacja o zakresie działalności podana w języku migowym. Strona www zapewnia możliwość zmiany wielkości i kolorystyki czcionek, zmianę kroju czcionek, możliwość pracy w odcieniach szarości. Elementy graficzne zawierają tekst alternatywny.

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

 1. Kontakt telefoniczny    TAK
 2. Kontakt korespondencyjny  TAK
 3. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych  TAK
 4. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych     NIE
 5. Przesyłanie faksów  TAK
 6. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online)    NIE
 7. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty    TAK
  • W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy określić w jakim czasie od zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka migowego:  w ciągu 2-3 dni roboczych
 8. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) NIE
 9. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth? NIE

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych: 1

 • Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
 • tekstu odczytywalnego maszynowo? TAK
 • nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo? TAK
 • informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)? TAK
 • Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku? NIE

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

 1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby? NIE
 2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii? NIE
 3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu? NIE
 4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej? NIE

Dane kontaktowe

strona internetowa:https://sp58.elodz.edu.pl

e-mail: kontakt@sp58.elodz.edu.pl

Osoba do kontaktu: Ramona Kołodziejczyk