Zebrania i konsultacje

TERMINARZ I TEMATYKA SPOTKAŃ Z RODZICAMI

ROK SZKOLNY 2018/2019

Zebrania:

13 września 2018 r.  godz. 17.00

 • Organizacja i przebieg pracy dydaktycznej, wychowawczo – profilaktycznej i  opiekuńczej

  szkoły  w roku szkolnym 2018/2019.

 • Program Wychowawczy  Szkoły i Program Profilaktyki , m.in.: zaplanowanie pracy wychowawczej i profilaktycznej z uczniami i rodzicami.
 • Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania i  Zasady Przedmiotowego Oceniania oraz  inne wewnętrzne  procedury i regulamin – zmiany.
 • Oferta zajęć pozalekcyjnych: pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla  uczniów: zdolnych,   z trudnościami w uczeniu się i trudnościami wychowawczymi oraz niepełnosprawnych.
 • Dodatkowa oferta edukacyjna szkoły.
 • Realizacja Szkolnego Programu Edukacji Czytelniczej i Medialnej.
 • Prawa i obowiązki ucznia, kary i nagrody, współpraca  z rodzicami, postępowanie w sytuacjach trudnych i inne procedury szkolne w zakresie bezpieczeństwa uczniów.
 • Wyniki  i wnioski kontrolnego badania osiągnięć edukacyjnych uczniów klas VII.
 • Wydatki i plany  wydatków  Rady Rodziców.
 • Podręczniki, przybory szkolne i strój szkolny, warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci.
 • Pomoc materialna dla uczniów i rodziców.
 • „Uczeń niepełnosprawny w klasie ogólnodostępnej – poznać, zrozumieć, pomagać”   i „Bezpieczeństwo uczniów w szkole – procedury” – pogadanka dla rodziców uczniów   klas I. Prowadzący – wychowawca klasy.
 • „Funkcja opiekuńcza szkoły i jej zadania w tym zakresie” – konsultacja zbiorowa dla rodziców uczniów klas I – VII: Beata Rutkowska – wicedyrektor, Aleksandra Zawada – pedagog.

13 grudnia  2018 r. godz. 17.00

· Omówienie prognozowanych wyników śródrocznej klasyfikacji uczniów z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zachowania.

 • Ewaluacja udzielanej uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • Pogadanka dla rodziców uczniów klas I – VII– realizacja Programu Wychowawczo – Profilaktycznego. Prowadzący: wychowawca klasy.

31 stycznia  2019 r. godz. 17.00.

 • Śródroczna analiza wyników nauczania i wychowania.
 • Ewaluacja udzielanej uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej i modyfikacja pracy dydaktyczno wychowawczej i profilaktycznej z uczniami – według potrzeb,
 • Pogadanka dla rodziców uczniów klas I – VII – realizacja Programu Wychowawczo – Profilaktycznego. Prowadzący: wychowawca klasy.

9  maja 2018 r. godz. 17.00

Omówienie prognozowanych wyników rocznej klasyfikacji uczniów z obowiązkowych   i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zachowania.

 • Ewaluacja udzielanej uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • Stopień realizacji  programów nauczania. Programy nauczania, podręczniki i materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2019/ 2020.
 • Pogadanka dla rodziców uczniów klas I – VII – realizacja Programu Wychowawczo – Profilaktycznego. Prowadzący: wychowawca klasy.

KONSULTACJE:

 • 11 paździenika 2018 r. godz. 16.30 – 18.00.
 • 8 listopada 2018 r. godz. 17.00
 • 4 kwietnia 2019 r. godz. 17.00.