Zebrania i konsultacje

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58 W ŁODZI

TERMINARZ I TEMATYKA SPOTKAŃ Z RODZICAMI
ROK SZKOLNY 2019/2020

Zebrania:
12 września 2019 r. godz. 17.00
• Organizacja i przebieg pracy dydaktycznej, wychowawczo – profilaktycznej i opiekuńczej szkoły w roku szkolnym 2019/ 2020.
• Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły , m.in.: zaplanowanie pracy wychowawczo – profilaktycznej z uczniami i rodzicami.
• Statut Szkoły, m.in.: Wewnątrzszkolne Ocenianie, Prawa i obowiązki ucznia, Karyi nagrody; Przedmiotowe Ocenianie; współpraca z rodzicami; postępowanie w sytuacjach trudnych i inne procedury szkolne w zakresie bezpieczeństwa uczniów.
• Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla uczniów i zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej .
• Dodatkowa oferta edukacyjna szkoły.
• Sposób przygotowania uczniów klas VIII do „egzaminu ósmoklasisty”.
• Wybory rad klasowych. Wpływy i wydatki Rady Rodziców.
• Podręczniki, przybory szkolne i strój szkolny, warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci.
• Pomoc materialna dla uczniów i rodziców.
• „Funkcja opiekuńcza szkoły i jej zadania w tym zakresie” – konsultacja zbiorowa dla rodziców uczniów klas I – VIII: Beata Rutkowska – wicedyrektor, Aleksandra Zawada – pedagog.

5 grudnia 2019 r. godz. 17.00
• Omówienie prognozowanych wyników śródrocznej klasyfikacji uczniów z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zachowania.
• Ewaluacja udzielanej uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
• Pogadanka dla rodziców uczniów klas I – VIII – realizacja Programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły. Prowadzący: wychowawca klasy.

9 stycznia 2020 r. godz. 17.00.
• Analiza wyników śródrocznej klasyfikacji uczniów z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zachowania.
• Ewaluacja udzielanej uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej i modyfikacja pracy dydaktyczno – wychowawczej i profilaktycznej z uczniami – według potrzeb.
• Pogadanka dla rodziców uczniów klas I – VIII – realizacja Programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły. Prowadzący: wychowawca klasy.

14 maja 2020 r. godz. 17.00
• Omówienie prognozowanych wyników rocznej klasyfikacji uczniów z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zachowania.
• Ewaluacja udzielanej uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
• Stopień realizacji programów nauczania. Programy nauczania, podręczniki i materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2020/ 2021.
• Pogadanka dla rodziców uczniów klas I – VIII – realizacja Programu wychowawczo –profilaktycznego szkoły. Prowadzący: wychowawca klasy.

KONSULTACJE:

• 10 października 2019 r. w godz. 17.00.
• 14 listopada 2019 r. godz. 17.00.
• 13 lutego 2020 r. godz.17.00.
• 13 marca 2020 r. godz. 17.00
• 16 kwietnia 2020 r. godz. 17.00.